Tag: cân đếm ALC

Cách sử dụng cân đếm ALC của Vibra

Cách sử dụng cân đếm ALC của Vibra

Sử dụng phím số để nhập khối lượng chuẩn vào, ấn [Q’TY PST] để xác nhận sau đó đặt khối lượng chuẩn lên cân. Khi ổn định, quá trình hiệu chỉnh cân hoàn thành. Sản phẩm cân đếm điện tử