Tag: chức năng cân đếm QHC/AHC

Cách sử dụng cân đếm QHC/AHC

Cách sử dụng cân đếm QHC/AHC

Để quan sát tổng số được lưu trữ báo chí các phím MR. Tổng số sẽ là hiển thị trong 2 giây. Để xóa bộ nhớ nhấn MR để gọi lại tổng số từ bộ nhớ và sau đó bấm