Tag: công dụng cân đếm ALC

Cách sử dụng cân đếm ALC của Vibra

Cách sử dụng cân đếm ALC của Vibra

Sử dụng phím số để nhập khối lượng chuẩn vào, ấn [Q’TY PST] để xác nhận sau đó đặt khối lượng chuẩn lên cân. Khi ổn định, quá trình hiệu chỉnh cân hoàn thành. Sản phẩm cân đếm điện tử