Tag: ưu điểm cân bàn đầu jadever JWI-700W

Cách sử dụng cân bàn đầu jadever JWI-700W

Cách sử dụng cân bàn đầu jadever JWI-700W

Chặn dưới: nhấn UNIT/LO trong 3s màn hình sẽ hiển thị một dãy số “000000” ta cần nhập trọng lượng mức thấp.Ví dụ cần đặt mức chặn dưới là 2kg ta dung phím M+ và M- để thay đổi giá