Tag: ưu điểm cân XK3190-D10

Hướng dẫn kết nối dây tín hiệu với đầu cân XK3190-D10

Hướng dẫn kết nối dây tín hiệu với đầu cân XK3190-D10

Khi kết nối loadcell một số modell của hãng cân kết nối chung 2 cân 1 và chân 2 , Cân 6 chung với chân 7 để tín hiệu ra xử lý được ổn định nhất . Đầu hiển thị